Home Projekty spolupráce Poľsko - slovenské stretnutia Lídrov
Projekt s PL PDF Vytlačiť E-mail

 

Základné informácie o projekte „Poľsko-slovenské stretnutia Lídrov”

 

 Projekt bude slúžiť na nadviazanie a vytvorenie trvalej a efektívnej spolupráce Miestnych akčných skupín fungujúcich v oblasti poľsko-slovenského pohraničia. 

 

Hlavný cieľ:

·       budovanie priamych cezhraničných kontaktov medzi Miestnymi akčnými skupinami z oblasti poľsko-slovenského pohraničia,

·       vytvorenie základne pre realizáciu projektov spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí.

 

Špecifické ciele:

·       zoznámenie sa prihraničných MAS z Poľska a Slovenska,

·       nadviazanie spolupráce a výmena skúseností medzi MAS z poľsko-slovenského pohraničia,

·       vytvorenie partnerstva v prospech rozvoja aktivity na poľsko-slovenskom pohraničí,

·       propagácia cezhraničnej spolupráce,

·       vytvorenie databázy o jednotlivých MAS a charaktere ich činnosti pre uľahčenie cezhraničných kontaktov,

·       prekonanie jazykových bariér.


Miestne akčné skupiny sú organizácie, ktorých úlohou je aktivizácia vidieckych komunít zapojením hospodárskych, sociálnych a verejných partnerov do plánovania a implementácie lokálnych iniciatív (tzv. prístup Leader). Od roku 2009 v Poľsku 338 skupín MAS realizuje III. etapu Leadera – tzv. Implementáciu lokálnych stratégií rozvoja, zatiaľ čo na Slovensku 29 skupín realizuje aktivity v rámci implementácie Integrovaných stratégií územia.

 

Spoločné stretnutia zástupcov organizácií zaoberajúcich sa aktivitami spojený mi s trvalo udržateľným rozvojom vidieckych oblastí sú prvým krokom k zoznámeniu sa a nadviazaniu spolupráce nielen na území prihraničných obcí, ale aj na územi celých okresov z oblasti pohraničia. Výsledkom nedostatku databázy MAS z územia poľsko-slovenského pohraničia, ktorá by umožňovala priamy kontakt a nedostatku stretnutí pre MAS za účelom vzájomného zoznámenia sa a nadviazania spolupráce je malý záujem o realizáciu cezhraničných projektov medzi MAS. A predsa MAS sú organizácie,  ktorých členmi sú zástupcovia samosprávnych jednotiek, kultúrnych centier, knižníc, múzeí, podnikateľov, združení a iných organizácií, poľnohospodárov a fyzických osôb. Práve MAS majú najlepší kontakt s mnohými rôznymi organizáciami pôsobiacimi na ich území, ktoré by mohli realizovať spoločné cezhraničné projekty.

 

V rámci realizácie projektu „Poľsko-slovenské stretnutia Lídrov“ sa plánuje:

·     organizáciu pracovných stretnutí na území Poľska a Slovenska,

·     spracovanie a vydanie informátora obsahujúceho informácie o MAS zúčastňujúcich sa projektu (oblasť činnosti, potenciál spolupráce)

·     organizáciu a realizáciu konferencie.

 

Spoločná účasť na konferencii poskytne účastníkom možnosť lepšie sa zoznámiť a slobodne sa porozprávať, vďaka čomu bude aj prelomená jazyková bariéra. Nadviazané kontakty sa budú udržiavať v rámci deklarovanej spolupráce, prispejú aj k zvýšeniu záujmu rôznych subjektov z územia poľsko-slovenského pohraničia o realizáciu spoločných iniciatív.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

                                   

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting