Home Projekty spolupráce Matka Zem
Oživme bohatstvo Matky Zeme a tradície našej minulosti PDF Vytlačiť E-mail

 

Koordinátor MAS Slovensko: Občianske združenie MAS LEV, o.z.

IČO: 420 84 636

Zmluva: Zmluva o poskytnutí NFP č. 0400538

Dodatok č. 1 ku zmluve o NFP č. 0400538, Dodatok č. 1 ku zmluve o nadnárodnej spolupráci

Schválená suma: 39 800,00 €

Partner - koordinačná MAS: MAS Rýmařovsko, o.p.s.

Rozpočet partnera: 1 599 480,00 CZK

 

POPIS

Región MAS LEV má k dispozícii nekonečný potenciál vo forme prírodného, kultúrneho, historického. V minulosti bol tento distrikt aj významným poľnohospodárskym miestom a ľudia obhospodarovali pôdu, chovali rôzne druhy hospodárskych zvierat a zdroje, ktoré im Zem ponúkla vedeli využiť v ekonomický rozvoj a vážili si tieto hodnoty. Dnes je situácia odlišná a obyvatelia si pomaly ani neuvedomujú, že to, čo bolo prirodzené  a dokázalo ich ekonomicky zabezpečiť, je dnes už mimo reality a nedokážu efektívne využiť  zdroje, ktoré sa im núkajú či už pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, alebo fungovanie malých fariem a pod. Preto sme sa s partnerskou MAS rozhodli, že si pripomenieme spoločne, čo bolo ťažným v nedávnej minulosti a pritom už zabudnutým stavom vzbudzuje dojem, že ide o veľmi dávne časy. Rozhodli sme sa preto oživiť spomienky, upriamiť pozornosť na význam zachovania identity a vytvoriť nový prístup k prírodným zdrojom, pripraviť nové podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Aj územie MAS Rýmařovsko oplýva prírodným a historickým bohatstvom, zároveň v baníctve a geológii boli v dávnych časoch vychýrenými. V súčasnej dobe nie je táto história v oblasti baníctva a geológie príliš v podvedomí miestnych ani turistov a pritom vymenované aspekty sú tiež jedným z dôležitých faktorov pre zachovanie identity územia.

To je dôvod prečo sa MAS Rýmařovsko a LEV snažia oživiť a podporovať konkrétne prednosti i odborné schopnosti vo svojom regióne, súčasne v spolupráci s ďalšími aktérmi.

Celkovú myšlienku projektu tvoria investičné i marketingové kroky v cestovnom ruchu oboch partnerských MAS, ochrana a sprístupnenie spoločného prírodného a historického bohatstva. Realizáciou projektu dôjde aj k zlepšeniu a vyzdvihnutiu nápaditosti či originality miestneho potenciálu, za vzniku nových, pre oba regióny dôležitých podujatí.

Hlavným cieľom projektu je oživiť spomienky na využívanie zdrojov, ktoré v minulosti mali svoje významné postavenie v rozvoji regiónu a súčasne zabezpečovali pre obyvateľov zdroj obživy. Zároveň stimulovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti regiónu a obnovenie i priblíženie ľudového umenia s dôrazom na tradičnú výrobu.

Špecifické ciele projektu:

1. Prostredníctvom interpretácie poľnohospodárskej histórie u nás a obdobne u partnera baníckej histórie zapojiť miestnych obyvateľov do budúceho rozvoja svojho regiónu. Znalosť miestneho dedičstva umožní nájsť občanom obcí ich korene.

2. Pripomenúť všetkým generáciám, že Zem ponúka mnohé zdroje, ktoré je možné využiť pre nás ľudí, ale nesmieme zabúdať na to, že je nutnosť sa o ňu patrične starať a vážiť si ju. Počas projektu identifikujeme akým spôsobom sa v našich partnerských regiónoch  nakladá s prírodným potenciálom, aký trend nadobúda jeho využívanie a aké sú príčiny súčasného stavu.

3. Identifikovať príčinu nízkej aktivizácie obyvateľov v službách agroturizmu.

4. Mobilizovať ľudský potenciál.

5. Propagovať územie novým spôsobom a prostredníctvom nových marketingových nástrojov.

6. Vytvoriť múzeum a vhodné zázemie pre návštevníkov.

Projekt oslovuje širokú verejnosť všetkých vekových skupín a zamerania, miestne komunity, odborné školy či spolky. Zámerom je do interpretácie baníckej, poľnohospodárskej histórie, geológie obcí, tradičnej výroby, zapojiť miestnych obyvateľov aj odborníkov a napomôcť tak k ich oživeniu. Znalosťou miestneho dedičstva a tradičnej výroby umožní nájsť občanom  oboch MAS - iek ich korene.

Zrealizovaním navrhnutých aktivít v projekte sa prispeje k dosiahnutiu cieľa projektu, celkového i špecifického cieľa ISRÚ a cieľov PRV 2007 - 2013.

Cieľom ISRÚ je: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a ekonomický rast regiónu, ktorý sa dosiahne predovšetkým podporou rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, pri efektívnom  využívaní endogénnych zdrojov územia, za podpory environmentálne vhodných spôsobov a aktívneho zapájania sa obyvateľov do verejného diania.

Projekt je navrhnutý tak, aby sme sa zamerali na využívanie endogénnych zdrojov pre rozvoj, pripravili sa nové produkty pre vidiecky turizmus a tým sa zároveň prispelo k ekonomickému rastu regiónu. Zároveň jeho myšlienka koreluje so strategickou prioritou ISRÚ – Vyhrajme v našom regióne cez kolektívne hry a jej špecifickým cieľom, t.j. „upevniť a rozšíriť možnosti spolupráce s partnerskými MAS a prostredníctvom spoločného plánovania a spolupráce vzájomne  riešiť problémy regiónov“. Tu vidíme evidentný prínos, pretože sa budú riešiť aktuálne potreby u oboch partnerov a navzájom si pomôžeme, upevníme vzťahy a rozvinieme našu výbornú spoluprácu.

Všetky zvolené činnosti oboch partnerov na seba chronologicky nadväzujú a spoločnými postupmi sa naplnia stanovené plány.

Aktivity v rámci projektu spolupráce:

1) Banícke múzeum v prírode – náučná trasa (ČR) a infokamene - projekt vybudovania baníckeho múzea v prírode ako náučnej trasy bude tvorený šiestimi samostatnými objektmi SO1 – SO6.  Infokamene v počte 5 - budú umiestnené na geologicky zaujímavých miestach v obciach a bude tam doplnená  informácia o geologickom vývoji územia.

2) Návrat do poľnohospodárskej minulosti - spolupráca s aktérmi regiónu a spoločné zmapovanie situácie PĽH činnosti v území MAS LEV, predpoklady pre rozvoj agroturizmu a identifikácia vhodných družstiev a SHR, ktoré navštívime, oslovenie verejnosti pre participáciu. V tomto procese spoločne pripravíme námety pre publikáciu. (SR)

3) Zriadenie múzea v Spišskom Podhradí „naši predkovia nám tu zanechali mnoho“ – umiestnenie rôznych predmetov z minulosti využívaných v poľnohospodárstve a iných remeslách, rôznorodých geologických nálezov, apod. V rámci aktivity sa investuje do výkladných skríň a prebehne zber a selekcia predmetov pre umiestnenie, uskutoční sa spolupráca s mestom a dotknutými subjektmi. (SR)

4) Exkurzia po PĽH družstvách, farmároch a samostatne hospodáriacich roľníkov v území MAS – pre identifikáciu dobrých aj zlých príkladov a pokus o zmenu vo využívaní zdrojov, nastaviť spoluprácu medzi subjektmi, sieťovanie a vytvoriť ukážku efektívneho využívania prírodného potenciálu, zároveň určiť pre rozvoj obmedzujúce externé a interné faktory (SR).

5) Spoločná propagačná akcia – Malý banícky deň - exkurzia z MAS LEV do ČR pre výmenu skúseností a tento deň bude novovzniknutou akciou v MAS Rýmařovsko. Podujatie je plánované pre cca 500 ľudí.  Naša slovenská výprava bude pozostávať z rôznych aktérov územia, ktorí majú záujem vytvoriť niečo nové pre rozvoj vidieckeho turizmu a podieľať sa na doplnkových službách. (ČR v spolupráci so SR). Pôjde o animačné podujatie, na ktorého príprave sa budeme podieľať spoločne a prostredníctvom ktorého zabezpečíme propagáciu našich regiónov a potenciálu. Aktivity MAS LEV v rámci predmetnej akcie:

a)zabezpečíme informovanosť o pripravovanej akcii v území MAS LEV, oslovíme cieľovú skupinu pre účasť a zostavíme kolektív ľudí, ktorí pôjdu prezentovať naše územie. Pôjde o remeselníkov, výrobcov drobných predmetov a výrobkov z produktov Zeme, folklórnych hudobníkov a iniciatívnych aktérov, ktorí chcú propagovať náš región a zároveň majú ambície priniesť niečo nové do ponuky vo vidieckom cestovnom ruchu ku nám, chcú  sa inšpirovať vo využívaní existujúcich zdrojov, či potenciálu od našich partnerov,

b)pripravíme propagačné materiály, vyberieme vhodné predmety a výrobky pre propagáciu v ČR,

c)spoločne s českým partnerom zostavíme celkový program, v rámci ktorého budeme mať vytvorený priestor pre spoločný marketing, kde zabezpečíme vystúpenie našej hudobnej skupiny v rámci kultúrneho programu Baníckeho dňa, zrealizujeme predstavenie našich remesiel a produktov, výrobkov zo zdrojov Zeme vo vyhradenom priestore, zároveň budeme participovať na pochode v historických krojoch a sprievode permoníkov.

6) Spoločná propagačná akcia - Malý sedliacky deň – spolupráca so SOŠ, miestnou pekárňou, družstvami, združeniami a tiež so Spojenou školou internátnou, ktorá sa zameria na doplnkové produkty pre turizmus využitím prírodných, tradičných  materiálov pre ručné práce, estetiku pri využívaní prírodných materiálov. Na uvedené podujatie budú pozvaní aj partneri z ČR. Akcia bude zameraná na propagáciu tradičných poľnohospodárskych výrobkov, remesiel, agroturizmus, úlohy PĽH v rozvoji vidieka a doplnkové služby pre vidiecky turizmus. Z Rýmařovska sa zúčastnia rôzni zástupcovia, vrátane poľnohospodárov, občianskeho združenia Nedeľná škola Stránské, ktorá tu predvedie svoje výrobky z vlny a syra. Zároveň návštevníci spoznajú ďalšie umenie tradičnej poľnohospodárskej výroby. Počas tejto slávnosti budú mať možnosť ochutnať tradičné jedlá. (Granč – Petrovce)(SR)

7) Zorganizovanie a podpora akcie: Slávnostné otvorenie múzea v Spišskom Podhradí -  sprievodným programom budú rôzne vystúpenia. Pri tejto príležitosti podporí MAS LEV kultúrne vystúpenia a tiež pre deklaráciu dobrej spolupráce s Rýmařovskom pozve na túto udalosť zástupcov z MAS Rýmařovsko. Slávnostné odovzdanie investičnej akcie do užívania bude za prítomnosti členov združení, cieľových skupín, ľudových skupín a organizátorov projektu, českých partnerov a ich zástupcov, z múzea i odbornej verejnosti.

Akcia sa spojí aj s pracovnou časťou, kedy deň pred slávnosťou slovenský partner pozve účastníkov rozvoja vidieka z MAS LEV, ktorým budú predstavitelia z MAS Rýmařovsko odovzdávať svoje skúsenosti a poznatky z už realizovaných projektov zameraných na marketingové produkty a prítomných inšpirujú pre ďalšie činnosti v budúcnosti.

8) Beseda k témam „Agroturizmus, rozvoj vidieka a využitie prírodného bohatstva“ – kreatívnym, voľným spôsobom sa pripravia v rámci besedy materiály do publikácie (Spišské Podhradie) (SR)

9) Publikácia o histórii baníctva a geológii v Rýmařovsku: na jej spracovaní sa budú podieľať odborníci z regiónu. (ČR)

10) Publikácia: Zdroje Zeme pre rozvoj vidieka – návrat ku koreňom - publikácia zameraná na to, ako je možné využiť zdroje Zeme pre rozvoj vidieka. Bude obsahovať aj výstupy práce počas projektu a uvedené možné spôsoby aplikácie  v praxi. (SR)

11) Propagačné predmety vyhotovené českým partnerom  (ČR) –

a) propagačný leták - Bude vytvorený leták, skladačka A4, farebný v počte 2000 ks, bude obsahovať informácie o projekte spolupráce a propagovať novo vytvorené banícke múzeum v prírode – náučnú trasu  a bude obsahovať prvky povinnej publicity.

b) Propagačný obal na mobil pre deti - K propagácii mäkkých akcií bude slúžiť propagačný obal na mobil pre deti v počte 400 ks. Bude obsahovať postavičku banského škriatka (maskot novej trasy a múzea v prírode)

c) Propagačné svietidlo - propagácia mäkkých akcií v počte 400 ks

d) Vytvorenie mapy s umiestnením geologických zaujímavostí Rýmařovska, bude obsahovať tiež informácie o projekte spolupráce a prvky povinnej publicity.

12) Propagačné predmety (SR)

a) Propagačné predmety, ktorých dizajn a formu necháme na kreativite dobrovoľníkov Združenia spojenej školy internátnej, aby z prírodných materiálov nám pripravili rôzne propagačné veci a poukázali na možnosti využitia jednoduchých materiálov a pritom veľmi atraktívnych.

b) Informačno – propagačné letáky budú súčasťou každej organizovanej akcie a budú propagovať toto podujatie, zároveň poskytnú informácie o projekte.

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting