Home Činnosť orgánov MAS a interné dokumenty
Vytlačiť E-mail

DOKUMENTY

MAS LEV sa vo svojej činnosti riadi viacerými nadradenými predpismi z európskej a národnej úrovne ako aj vlastnými, kvázi internými dokumentmi.

Z úrovne národnej a EÚ sú to:

Ø  Legislatíva EÚ pre programovacie obdobie 2007 – 2013, viď bližsie na:

http://www.apa.sk/index.php?navID=196

http://www.apa.sk/index.php?navID=141

Ø Program rozvoja vidieka na r. 2007-2013/11, časť  Os 4 Leader,

Aktualizované ŽoNFP pre opatrenia: 3.1, 3.2A, 3.2B, 3.3, 3.4.1, 3.4.2.

- uverejnené sú na stránkach PPA: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=2945

Ø Oznámenie k realizácii výziev na implementáciu stratégií

Ø Oznámenie RO o aktualizácii stratégie

Ø Dodatok č. 6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader

Ø Usmernenie pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6

Ø Prílohy k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6 č. 3, 6, 7, 8, 9

-  dôležité informácie k osi 4: http://www.apa.sk/index.php?navID=349&ofs1=0

Na úrovni združenia sú to:

Ø Intergovaná stratégia rozvoja územia s názvom LEVočský región – perla Spiša........a sen sa stane  skutočnosťou!

Ø Stanovy združenia

Ø Interná smernica združenia

Ø Organizačné poriadky:

- Kancelárie MAS

- Výberovej komisie

- Správnej rady

Ø Rokovacie poriadky

Ø Monitorovací plán

Ø Plán zasadnutí Správnej rady

Ø Schválená štruktúra rozpočtu na chod MAS

Ø Monitorovacie ukazovatele

Ø Interná smernica o účtovníctve

Ø Zmluvy o výkone funkcie a mandátne zmluvy

Ø Schválený časový harmonogram výziev

 

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting